روش گرگ-

200,000 تومان

موجود

توضیحات تکمیلی

وزن 0.32 kg
نویسنده

مترجم

سال انتشار

نوبت چاپ

قطع کتاب

تعداد صفحات

شابک

ناشر

توضیحات

ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت در ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻓﺮوش ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ‌ى روزﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪ‌ﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ، وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل، ﻟﺲ‌آﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ، ﺗﺎﯾﻤﺰ (ﻟﻨﺪن) در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اراﺋﻪ داده و ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎى ﭘﺮﻓﺮوﺷﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﻪ ﻫﺠﺪه زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت از ﺳﯿﺴﺘﻢ «ﻓﺮوش و ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ» اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوﻫﻰ از اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮوش و اﻓﺮاد ﮐﻢ‌درآﻣﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ‌اى ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. او ﺑﻪ ﻣﺪد اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ و ﺗﯿﻢ‌ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻰ ﮐﺎر ﺑﻠﻔﻮرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ى ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ﻫﺎ و ﻧﮑﺎﺗﻰ را ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﺳﺎزى و ﻓﺮوش ﻣﻰ‌ﮔﻮﯾﺪ، در ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ درآﻣﺪه و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺮدن ﺑﻠﻔﻮرت درﮐﺘﺎب «روش ﮔﺮگ» ﮐﺪ ﺷﯿﻮه‌ى ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﮐﺮدن ﻫﺮ ﮐﺴﻰ را ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎرى ﻣﻰ‌ﺷﮑﻨﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﯾﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزش ﻣﻰ‌دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه، ﺗﻤﺎم‌ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روش گرگ-”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *