جلد «مشتری شهودی»

  مشتری شهودی-

  ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺷﺎو در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻫﻤﻪ‌ى ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ‌ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺗﺠﺮﺑﻪ‌ى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻰ‌اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و ﻫﻤﯿﺸﻪ درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺮﯾﺎن دارد. ﺑﺴﯿﺎرى ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﻰ‌دﻫﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺎ ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎر ﮐﺮدن راﺣﺖ و ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ. اﮔﺮ […]

  هگارتی از تبلیغات می‌گوید-

  نویسنده به نکاتی بسیار ظریف و متفاوت در موضوع‌های مختلف حوزه‌ی تبلیغات و برندینگ اشاره دارد. همچنین پیشنهادهای متعددی در حوزه‌ی کار خلاقه و تیم خلاقیت و کمپین‌های تبلیغاتی ارائه می‌دهد. خاطرات و تجربه‌های هیجان‌انگیز خود را در شرکت‌های تبلیغاتی بزرگ توصیف می‌کند و روند کاری آژانس‌ها و تیم‌های خلاق را بسیار جذاب شرح می‌دهد […]

  ترغیب پنهان-

  ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ. ﻫﺮ روز ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰ‌ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ، ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎى ﺑﺼﺮى ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ، […]

ارسال از طریق پست و پیک ارسال به سراسر کشور
پشتیبانی 02177509339
بخش علاقه‌مندی ایجاد لیست دلخواه
پرداخت آسان پرداخت ایمن

تبلیغات

مشاهده مجموعه

برندینگ

مشاهده مجموعه

بازاریابی و فروش

مشاهده مجموعه
سرخ و سیاه

نویسندگان ما

ملقب به پدر بازاریابی نوین در ایران، دکترای مدیریت از دانشگاه برادفورد انگلستان (1979)، عضو رسمی هیئت علمی و مدرس دروس مرتبط بازاریابی و مدیریت بازار در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، سابقه فعالیت بیش از  40 سال تدریس

مدرس و محقق مارکتینگ، عضو هیئت علمی دانشگاه، مدرس دوره های MBA و DBA، لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۸)، فوق لیسانس MBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا، دکترای بازاریابی و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای آمریکا

دکتری حرفه‌ای (DBA) مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران، Post MBA ,MBA در رشته مدیریت برند از میشیگان ادورتایزینگ اسکول، ترکیه، استاد نمونه بازاریابی گردشگری، برگزیده از سوی سازمان گردشگری و  انجمن راهنمایان تهران

وبلاگ

هنرمندانه بقاپید