مروری بر آگهی‌های چاپی کشور انگلیس

ﮔﺮﭼﻪ دﻧﯿﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺎﭘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﯿﺎي ﻫﯿﺠﺎن‌اﻧﮕﯿﺰی دارﻧﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻮﺳﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده (ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده) از رﻧﮓ، ﮐﭙﯽ‌راﯾﺘﯿﻨﮓ، ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و … در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭼﺎﭘﯽ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﻨﺪ آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﭼﺎﭘﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻋﻮت ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ. اﺳﻼﯾﺪﻫﺎ را ورق ﺑﺰﻧﯿﺪ و در آﺧﺮ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﮔﻬﯽ‌ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

۱- ﮐﻤﯿﭙﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اوﺗﯿﺴﻢ: ﻫﺮﭼﻘﺪر دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎی اوﺗﯿﺴﻢ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد، ﯾﺎري ﺑﻪ آن‌ها ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.


۲- ﺑﯿﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻟﺒﺎﻧﯽ: آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺮگ زن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ؟


۳- وزارت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ (ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ): وقتی‌که ﭼﺮاغ ﻋﺎﺑﺮﭘﯿﺎده ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﯿﺰ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.


۴- دورﺑﯿﻦ ﮐﺎﺳﯿﻮ: آراﯾﺶ در ﭼﻨﺪ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ


۵- ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ روی ﮐَﺴِﻞ: ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪن ۱۷ ﻫﺰار ﮐﻮدک در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.


۶- ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺮﻣﺲ: ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ آﻣﺪ


۷- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ: ﺑﺎﺑﺎ، ﻣﯽ‌دوﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎن ﻣﯽ‌ﺧﻮﻧﯽ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ دﯾﮕﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﮑﺶ وﮔﺮﻧﻪ ﻣﯽ‌ﻣﯿﺮی، و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮام ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی.


۸- ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺟﺎن ﻟﻮﺋﯿﺲ: ﻗﻄﻌﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮی ﯾﻪ ﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻧﯽ، اﻣﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﻧﯽ از ﻣﺎ دل ﺑﮑﻨﯽ.


۹- ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎرﻣﺎﯾﺖ: ﯾﺎ ازﺷﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ‌ﺷﯽ، ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯽ‌ﺷﯽ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *