ترغیب پنهان: 33 تکنیک مؤثر روانشناسی در تبلیغات

200,000 تومان

نویسنده: مارک اندروز – ماتیاس ون لِوِن – ریک ون بارن
مترجم: دکتر سعید دانش‌یار

دسته:

توضیحات تکمیلی

وزن 0.3 kg
نویسنده

مترجم

سال انتشار

نوبت چاپ

قطع کتاب

تعداد صفحات

شابک

ناشر

توضیحات

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎ ﺟﺎرى اﺳﺖ. ﻫﺮ روز ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰارﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻰ ﺟﻠﻮ ﻣﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﻣﻰ‌ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ، ﺑﺨﺮﯾﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ. اﯾﻦ ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎى ﺑﺼﺮى ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻓﻀﺎﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ، ﻣﺠﺎزى و واﻗﻌﻰ در ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺎ ﻣﻰ‌ﮔﺬارﻧﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﭘﺮدازش ﻫﻤﻪ‌ى اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻮان ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻰ از اﯾﻦ ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎى ﺗﺼﻮﯾﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، از ﺑﻘﯿﻪ‌ى ﭘﯿﺎم‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺮدار و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺪرن ﺑﺮاى درك و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺮﻏﯿﺒﻰ اﺳﺖ و درك و ﻓﻬﻢ آن ﺑﺮاى اﮐﺜﺮ ﻃﯿﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﺎده اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﮏ، ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ى آن، ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻰ‌ﻧﮕﺮﯾﺪ و درﻣﻰ‌ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻫﻤﻪ‌ى ﻣﺎ ﺗﺮﻏﯿﺐ‌ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻮرد ﻫﺪف ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎى ﺗﺠﺎرت ﺑﺎز ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ، ﻣﺎ اﯾﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ‌ﮐﻨﯿﻢ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ترغیب پنهان: 33 تکنیک مؤثر روانشناسی در تبلیغات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *