برندسازی در هفت گام- ویرایش جدید

برندسازی در هفت گام

از ﺳﺎل ۹۵ ﮐﻪ ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪ، ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﺶ‌‌ﻫﺎى زﯾﺎدى از ﺳﻮى ﻓﻌﺎﻻن در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ درﺑﺎره‌ى ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺮاﯾﻰ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﻰ‌ﺷﺪ ﮐﻪ در وﯾﺮاﯾﺶ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه‌ى ﮐﺎﻓﻰ ﺑﻪ آن‌ها ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، در ﻧﺴﺨﻪ‌ى ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﻨﺞ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و درﺷﺖ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى ﻧﯿﺎزﻫﺎى اﺟﺮاﯾﻰ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮدى ﻣﻬﻤﻰ درﺑﺎره‌ى ﻣﻌﻤﺎرى ﺑﺮﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ دارﻧﺪ. ﻣﺪل ﺑﻌﺪى، درﺑﺎره‌ى ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺿﺮورى رى‌ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻰ‌ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﭘﻰ ﺑﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻰ درﺑﺎره‌ى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﻣﺪل ﻃﺮاﺣﻰ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﭘﻠﺘﻔﺮم‌ﻫﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﮐﺘﺎب اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ و ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﻮارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﺑﺎره‌ى آن در ادﺑﯿﺎت ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى ﻣﺪل ﺧﺎﺻﻰ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل، ﺿﻤﻦ درک ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﻮاع ﮔﺮوه‌ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﻠﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ در ﻓﻀﺎى دﯾﺠﯿﺘﺎل را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﮕﺮ، درﺑﺎره ﻣﺪل «ﮔﻬﻮاره وﻓﺎدارى ﺑﺮﻧﺪ» اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺰﯾﻨﻪ – ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻓﺎدارى ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺤﯿﻂ‌ﻫﺎى ﭘﺮﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪه و در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.


در این کتاب چه می‌خوانیم؟
به جای پیش‌گفتار
پیش از گام نخست: کمی فلسفه، کمی تاریخ، کمی مدل‌های برندسازی
گام نخست: پژوهش، جایگاه‌سازی و طراحی برند
گام دوم: توسعه‌ی محصول و قیمت‌گذاری
گام سوم: ارتباطات یکپارچه‌ی بازاریابی (تبلیغات و روابط عمومی) در ساخت برند
گام چهارم: برنامه‌های ترویج فروش در ساخت برند
گام پنجم: برنامه‌های توزیع در ساخت برند
گام ششم: روند‌های جدید و برنامه‌هایی برای ایجاد وفاداری
گام هفتم: برنامه‌هایی برای سودآوری مالی و آینده‌پژوهی
پس از گام آخر: آسیب‌شناسی رشد برند
پس از پایان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *