داستان‌هایی برای برندسازی

کتاب «داستان‌هایی برای برندسازی»

ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﻧﺮژى ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب «داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزى» ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺧﺎرق‌اﻟﻌﺎده‌ى داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎ در ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم آن‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮى ﭘﻰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺷﺎن ﻟﺬت ﺑﺮده‌اﯾﺪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ‌ى ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارى و ارﺗﺒﺎط‌ﭘﺬﯾﺮى ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﻮه‌اى ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻰ‌آﻣﻮزﯾﺪ ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى ﺟﺬاب و ﻣﻌﺘﺒﺮى ﺧﻠﻖ ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﮐﻮﺗﺎه‌ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن‌ﻫﺎى اﻣﻀﺎدار ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﯿﺮ آن ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺖ، ﺟﻮﻻن دﻫﺪ.

در این کتاب چه می‌خوانیم؟
یادداشت مترجم
پیش گفتار
فصل ۱: داستان امضادار چیست؟
فصل ۲: مجموعه ای از چند داستان امضادار
فصل ۳: داستان امضادار انرژی و حضور برند را تقویت می کند
فصل ۴: قدرت متقاعدسازی داستان
فصل ۵: داستان امضادار و هدف متعالی
فصل ۶: مخاطبان داستان امضادار
فصل ۷: چگونه داستان امضادار خلق کنیم؟
فصل ۸: چه چیزی به داستان امضادار قدرت می دهد؟
فصل ۹: داستان های امضادار خودمان را پیدا کنیم
سخن آخر: ۱۲ نکته ی پایانی
در مورد نویسنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *