اصول بازاریابی داده محور

300,000 تومان

نویسنده: مارک جفری
مترجم: دکتر احمد روستا/ آتنا مقدم

توضیحات تکمیلی

وزن 0.37 kg
نویسنده

مترجم

سال انتشار

نوبت چاپ

قطع کتاب

تعداد صفحات

شابک

ناشر

توضیحات

بسیارى از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﺎرى و ﻏﯿﺮ ﮐﺎرى زﻧﺪﮔﻰ رﻧﮓ و ﺑﻮى ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ. در دوران ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﮐﺸﻤﮑﺶ دارﻧﺪ و ﻣﺪام از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ى ﮐﻤﺘﺮ، ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻮدﺟﻪ ى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اى اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد، از اﯾﻦ رو ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮى ﺑﻪ ﺳﻼﺣﻰ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮاى دﻓﺎع از آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ. ﺳﻼﺣﻰ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ ى ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد و ﻣﻠﻤﻮس و ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻼﺣﻰ از ﺟﻨﺲ ﺗﻔﮑﺮ، ﺳﻮد، درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ. اﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داده ﻣﺤﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آﯾﺪ. ﺳﻼﺣﻰ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮو دﻧﯿﺎ ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزى
ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ، ﺟﻤﻊ آورى اﻃﻼﻋﺎت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺟﺮاى ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داده ﻣﺤﻮر.
اﻣﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داده ﻣﺤﻮر ﭼﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﻰ دارد؟ ﺑﺮاى ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ آن از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﭼﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪام اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﮐﺮد؟
ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﻰ؟ ﺑﺎ ﮐﺪام ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ؟
ﮐﺘﺎب اﺻﻮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ داده ﻣﺤﻮر ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ دارد. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزى را ﻋﻮض ﻣﻰ ﮐﻨﺪ،ﻃﻮرى ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ 15 ﻣﻌﯿﺎر ﮐﻠﯿﺪى از ﺟﻤﻠﻪ: آﮔﺎﻫﻰ از ﺑﺮﻧﺪ، ﻧﺮخ روﯾﮕﺮداﻧﻰ ﻣﺸﺘﺮى، رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮى، ﻧﺮخ ﭘﺬﯾﺮش،ﺳﻮد، ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ و… ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن را از ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﻰِ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزى و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى و ﺟﻤﻊ آورى ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﯾﺎرى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻼﺣﻰ ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول بازاریابی داده محور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *